Ithomia lagusa theudaIthomia lagusa 2nd instar, KRW-248

Ithomia lagusa 2nd instar, KRW-248

Ithomia lagusa 3rd instar, KRW-196

Ithomia lagusa 4th instar, KRW-196

Ithomia lagusa 4th instar, KRW-234

Ithomia lagusa 4th instar, KRW-234

Ithomia lagusa 4th instar, KRW-248

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-234

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-234

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-234

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-234

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-234

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-234

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-234

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-234

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-235

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-235

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-235

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-235

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-235

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-235

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-235

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-248

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-248

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-248

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-248

Ithomia lagusa 5th instar, KRW-248

Ithomia lagusa adult, KRW-234

Ithomia lagusa adult, KRW-234

Ithomia lagusa egg, KRW-196

Ithomia lagusa egg, KRW-196

Ithomia lagusa egg, KRW-248

Ithomia lagusa pupa dorsal, KRW-196

Ithomia lagusa pupa dorsal, KRW-196

Ithomia lagusa pupa dorsal, KRW-234

Ithomia lagusa pupa dorsal, KRW-234

Ithomia lagusa pupa dorsal, KRW-248

Ithomia lagusa pupa dorsal, KRW-248

Ithomia lagusa pupa dorsal, KRW-248

Ithomia lagusa pupa lateral, KRW-196

Ithomia lagusa pupa lateral, KRW-196

Ithomia lagusa pupa lateral, KRW-196

Ithomia lagusa pupa lateral, KRW-234

Ithomia lagusa pupa lateral, KRW-234

Ithomia lagusa pupa lateral, KRW-248

Ithomia lagusa pupa lateral, KRW-248

Ithomia lagusa pupa lateral, KRW-248

Ithomia lagusa pupa lateral, KRW-248

Ithomia lagusa prepupa, KRW-196

Ithomia lagusa prepupa, KWR-196

Ithomia lagusa pupa ventral, KRW-196

Ithomia lagusa pupa ventral, KRW-196

Ithomia lagusa pupa ventral, KRW-234

Ithomia lagusa pupa ventral, KRW-234

Ithomia lagusa pupa ventral, KRW-248

Ithomia lagusa pupa ventral, KRW-248

Ithomia lagusa pupa ventral, KRW-248