Ithomia terra terraIthomia terra 1st instar, KRW-182

Ithomia terra 2nd instar, KRW-182

Ithomia terra 2nd instar, KRW-182

Ithomia terra 2nd instar, KRW-182

Ithomia terra 2nd instar, KRW-267

Ithomia terra 3rd instar or 4th instar, KRW-182

Ithomia terra 3rd instar, gregarious

Ithomia terra 4th instar, KRW-269

Ithomia terra 4th instar, KRW-269

Ithomia terra 4th instar, KRW-269

Ithomia terra 4th instar, KRW-269

Ithomia terra 5th instar, KRW-182

Ithomia terra 5th instar, KRW-182

Ithomia terra 5th instar, KRW-182

Ithomia terra 5th instar, KRW-182

Ithomia terra 5th instar, KRW-182

Ithomia terra 5th instar, KRW-182

Ithomia terra 5th instar, KRW-182

Ithomia terra 5th instar, KRW-182

Ithomia terra 5th instar, KRW-182

Ithomia terra 5th instar, KRW-182

Ithomia terra 5th instar, KRW-182

Ithomia terra 5th instar, KRW-182

Ithomia terra 5th instar, KRW-182

Ithomia terra egg, KRW-182

Ithomia terra egg, KRW-182

Ithomia terra egg, KRW-183

Ithomia terra egg, KRW-183

Ithomia terra egg, KRW-267

Ithomia terra egg, KRW-267

Ithomia terra egg, KRW-267

Ithomia terra egg, KRW-269

Ithomia terra pupa dorsal, KRW-182

Ithomia terra pupa dorsal, KRW-182

Ithomia terra pupa dorsal, KRW-182

Ithomia terra pupa dorsal, KRW-182

Ithomia terra pupa lateral, KRW-182

Ithomia terra pupa lateral, KRW-182

Ithomia terra pupa lateral, KRW-182

Ithomia terra pupa lateral, KRW-182

Ithomia terra pupa lateral, KRW-182

Ithomia terra pupa lateral, KRW-182

Ithomia terra pupa ventral, KRW-182

Ithomia terra pupa ventral, KRW-182