White Ibis
(Eudocimus albus)

courtesy U.S. Fish and Wildlife Service
White Ibis