Pteronymia teresita thabenaPteronymia teresita adult, KRW-229

Pteronymia teresita adult, KRW-229

Pteronymia teresita pupa dorsal, KRW-229

Pteronymia teresita pupa dorsal, KRW-229

Pteronymia teresita pupa dorsal, KRW-229

Pteronymia teresita pupa lateral, KRW-229

Pteronymia teresita pupa lateral, KRW-229

Pteronymia teresita pupa lateral, KRW-229

Pteronymia teresita pupa lateral, KRW-229

Pteronymia teresita pupa lateral, KRW-229

Pteronymia teresita pupa ventral, KRW-229

Pteronymia teresita pupa ventral, KRW-229

Pteronymia teresita pupa ventral, KRW-229