Ithomia salapia derasaIthomia salapia 2nd instar, KRW-232

Ithomia salapia 3rd instar, KRW-233

Ithomia salapia 4th instar or 5th instar, KRW-233

Ithomia salapia 4th instar or 5th instar, KRW-233

Ithomia salapia 4th instar or 5th instar, KRW-233

Ithomia salapia 4th instar, KRW-233

Ithomia salapia 4th instar, KRW-233

Ithomia salapia 4th instar, KRW-233

Ithomia salapia 4th instar, KRW-233

Ithomia salapia 5th instar, KRw-232

Ithomia salapia 5th instar, KRW-232

Ithomia salapia 5th instar, KRw-232

Ithomia salapia 5th instar, KRW-232

Ithomia salapia 5th instar, KRW-232

Ithomia salapia 5th instar, KRW-233

Ithomia salapia 5th instar, KRW-233

Ithomia salapia 5th instar, KRW-233

Ithomia salapia 5th instar, KRW-233

Ithomia salapia 5th instar, KRW-233

Ithomia salapia adult, KRW-232

Ithomia salapia adult, KRW-232

Ithomia salapia pupa dorsal, KRW-232

Ithomia salapia pupa dorsal, KRW-232

Ithomia salapia pupa lateral, KRW-232

Ithomia salapia pupa lateral, KRW-232

Ithomia salapia pupa lateral, KRW-232

Ithomia salapia pupa lateral, KRW-232

Ithomia salapia pupa ventral, KRW-232

Ithomia salapia pupa ventral, KRW-232

Ithomia salapia pupa ventral, KRW-232